Translate

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

3D Maya Tutorials: #Scrip Setting for 3D Maya 2016 - 2017


3D Maya Tutorials: Scrip Setting for 3D Maya 2016 - 2017#3dartisthcl #3dmayatutorials #gameartist #3dmaya #3dgame

OnOffXray
Alt + X

if (`getPanel -to (eval("getPanel -withFocus"))`)
{
$currentPanel = `getPanel -withFocus`;
if (`modelEditor -q -xray $currentPanel`)
{
modelEditor -edit -xray 0 $currentPanel;
}
else
{
modelEditor -edit -xray 1 $currentPanel;
}
};

OnOffWireframeShading
Alt + W
  
if (`getPanel -to (eval("getPanel -withFocus"))`)
{
$currentPanel = `getPanel -withFocus`;
if (`modelEditor -q -wos $currentPanel`)
{
modelEditor -edit -wos 0 $currentPanel;
}
else
{
modelEditor -edit -wos 1 $currentPanel;
}
};

OnOffGrid
Ctrl + Alt + X

global proc toggleGridVisible()
{
$panel = `getPanel -wf`;
if(`modelEditor -q -grid $panel`)$num = 0;
else $num = 1;

modelEditor -e -grid $num $panel;
}
toggleGridVisible;

Texture_Hard 
F2

modelEditor -e -td "modulate" -ts 1 -ta 0 modelPanel4;

Texture_Soft
F3

modelEditor -e -td "modulate" -ts 2 -ta 0 modelPanel4;

SelectEdgeOn
9


modelEditor -e -sel 1 modelPanel4;

SelectEdgeOff
Ctrl + 9

modelEditor -e -sel 0 modelPanel4;

FaceNomalDisplay
Ctrl + Alt + A

ToggleFaceNormalDisplay;

Outliner
o
OutlinerWindow;

UV
u

TextureViewWindow;

MultiCut
Ctrl + Alt + S
dR_multiCutTool;

MergeCenter
Ctrl + Shift + C

MergeToCenter;

SelectVertex
1


SelectVertexMask;


SelectEdge
2

SelectEdgeMask;


CenterPivot_
/

CenterPivot;

History
y

DeleteHistory;

Save
s

SaveScene;

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xem Bài Viết Khác